Rhubilsk kasharkushittisme

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Rhubilene forlot Kush før Rasch' reform av religionen, og praktiserer dermed en eldre versjon av religionen enn kushittene. Den rhubilske versjonen er preget av nærhet til naturen, og rhubilene ser ikke på det fysiske fjellet Kasharkush som direkte analogt med guden. I stedet er det flere guddommelige naturfenomener i rhubilsk kasharkushittisme. Rhubilene ærer steppene, skogene og ørkenene nesten like høyt som fjellene. Og i tillegg til Teneth og Antha finnes det flere demoner som mottar ofringer fra rhubilene - hvis de to grenene av kasharhushitter har hver sin demon, kan vel andre folkeslag også ha demoner man bør ære? I det hele tatt er rhubilsk tro preget av toleranse, fredsommelighet og en inkluderende mine. I rhubilenes versjon av troen er selve Kasharkush passiv, og har overlatt styringen av det åndelige til andre ånder.


Grunnleggende ideer

Naturen er full av verdige ånder som bør æres. Kasharkush er kongen blant åndene og gudene, men Han er ikke lenger aktiv. Han har ikke behov for menneskenes troskraft, den bør heller gis til åndene og demonene Han har satt til å passe på naturen og menneskene. Kasharkush ønsker at Hans tilbedere skal vinne venner blant andre folkeslag, for de bør også læres til å hedre naturen og dens ånder, slik at Hans skaperverk kan gis mest mulig ære.


Skapelse

Kasharkush, fremst blant gudene og konge over åndene, har organisert skapelsen av verden, og av menneskene. De kasharkushittiske stammene skapte Han selv for å tjene som åndelige veiledere for de andre menneskene, og som forvaltere av naturen Han har skapt for dem. Han satte en rekke ånder og demoner til å hjelpe kasharkushittene med dette, og trådte tilbake fra den fysiske verden for å styre over gudene.


Menneskesyn

De kasharkushittiske stammene har et moralsk ansvar for å forvalte skaperverket, og å lede de andre menneskene mot større forståelse av naturen og det åndelige. Menneskene skal læres å leve sammen i fred og fordragelighet. Rhubilene har ansvar for å forvalte delene av verden som ligger utenfor de opprinnelige kasharkushittiske områdene i samarbeid med de gadeshiske stammene.

Organisasjon

De religiøse sannhetene i troen spres ved hjelp av sanger og fortellinger. De mest lærde innen denne kunsten har status som sjamaner, og deres ord har stor vekt blant alle troende, men de er ikke noen verdslig maktfaktor. Det er det åndelige de skal forvalte. Sjamanene har ikke noen formell organisasjon, men de mektigste av dem fortsetter å virke i åndeverdenen etter sin fysiske død, og fungerer som veiledere og lærere for de levende sjamanene. En sjaman kan vanligvis gjenkjenne en annen sjamans åndelige makt, og vil anerkjenne en mektigere sjaman som visere.


Utbredelse

Rhubilsk kasharkushittisme finnes fortsatt i de myrlendte områdene nord i Kush, og er statsreligion i Rhubilia og det fjerne gadeshiske landet Erfundi. Troen er også utbredt blant enkelte gardiske og gadeshiske stammer.