Purisme

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Retning innen Hånden-troen, særlig utbredt blandt kasharer. Purismen regnes ofte som en avart av numenismen, selv om den rent teologisk er den mest avvikende av Hånden-retningene. Puristene tilber St. Puritana som en guddom i seg selv, under navnet Pura.

Purismen oppsto rundt 400 aN (300 fE) i østre Tril og Avignon. Som religiøs retning legger den spesiell vekt på helgenens verk Visjoner, og maner til dydighet, ærbødighet, lydighet og renhet. Forsakelse og avholdenhet er viktige elementer. Liturgien preges av renhet og enkelhet. Klostre og templer er enkle, oftest holdt i hvitt. Eneste utsmykning er en ring, Puras tegn. Presteskapet går kledd i svart med Puras ring i hvitt på brystet.

Purismen er den offisielle trosretningen i Den Kashariske Stat, og Puras ring er motivet i våpenskjoldet til Bocher i Eisbach

Grunnleggende ideer

Det viktigste i livet er sjelelig renhet, som gjenspeiles av legemets dyd og ytre renhet. Pura er Håndens sanne veileder for menneskene, og bare Hennes helgenhus er rent og hellig. De andre helgenhusene er blitt korrumperte av skitne ideer og falske tjenere, og skal ikke holdes hellige. Likeledes er Puras tidligere underhelgen Hubert frafallen. Det er kun St. Hermand og St. Gurus som er rene nok til å tjene Hennes vilje.


Skapelse

Verden ble skapt av den allvitende og evig gode Hånden, som i sin vishet valgte Pura til håndhever av sin vilje blant menneskene. Før den vakre og kyske Pura ble opphøyet til denne æren, hadde Hånden forsøkt å gi denne rollen til andre, blant andre den promiskuøse Numena og drukkenbolten Kneussus, men måtte gi tapt da disse ikke var rene og fokuserte nok for Håndens arbeid. De falske helgenene forsøker stadig å motarbeide Puras og Håndens sanne misjon, og derfor har Pura valgt ut de reneste og edleste av mennesker til å tjene som hennes prester, og veilede menneskene gjennom alle verdens farer.


Menneskesyn

Den menneskelige vilje er under stadig angrep fra onde ånder og korrumperende innflytelser. Det ligger ikke i det vanlige individs makt å motstå fristelsene fra det onde. Puras prester har ansvar for sine menigheters moralske hygiene, og det er den troendes plikt å underkaste seg prestenes vilje og veiledning. Bare på den måten kan den skrøpelige menneskelige sjel overvinne de korrupte åndene. De sentrale verdiene i livet skal være dyd, åndelig og kroppslig renhet, ridderlighet og avholdenhet. Hver dag skal preges av religiøse handlinger som bønn og deltakelse i prestenes arbeidsoppgaver.


Organisasjon

Pura-kulten har sitt hovedsete i Gesach i Den Kashariske Stat, der Puras yppersteprestinne i praksis styrer over alt som skjer. For de troende er presteskapet en langt viktigere autoritet enn statens styre, og de er mange og mektige nok til å sette dagsorden i lenet. Prestene har i stor grad råderett over de troendes liv, og kan beordre dem til arbeid, donasjoner og militærtjeneste uten at staten kan blande seg inn. Pura-tilhengere som reiser utenfor Gesach plikter å ha med seg en prest til å veilede dem i alle dagens gjøremål.


Utbredelse

Omtrent halvparten av innbyggerne i den Kashariske Stat er Pura-tilbedere. De er sentrert i Gesach, der så å si alle er medlemmer av kulten, og utgjør også en liten majoritet i Eisbach. I Heβen-Rotenburg er omtrent 10 % av innbyggerne tilbedere. Utenfor Den Kashariske Stat er det knapt noen purister overhodet, bortsett fra en liten gruppe i det vestlige Kush.