Raschisme

From Ravnens wiki
Jump to navigation Jump to search

Selv om raschismen er oppkalt etter den legendariske teologen Garchar Rasch, har raschistene en ganske annen tolkning av ting enn den som gjelder i Raschs kushittiske kasharkushittisme. De mener at Kasharkush ikke lenger er bundet av fjellet sitt, men kan tilbes overalt. De anerkjenner ikke de kushittiske prestene, men praktiserer de samme ritualene. Den viktigste forskjellen på de to retningene er nok raschistenes voldelige demonstrasjon av det kushittiske folkets overlegenhet rundt om i verden - det er ikke uvanlig at raschistiske grupper angriper utlendinger på gatene i Kush.


Grunnleggende ideer

Det kushittiske folket er overlegent alle andre, og har rett til å utnytte, angripe og fortrenge andre folkeslag som det passer. Kasharkush skapte de kasharkushittiske stammene for å herske over jorden, og det er deres plikt å oppnå dette. Kasharer og rhubiler kan til nød tilgis for sin frafallenhet, og kan gjerne overtales til å slutte seg til raschismen - de er jo også skapt av Kasharkush for å være herskerfolk. Khonternes etterkommere er for utvannet til å reddes, og kan gjerne ses på som selve hovedfienden.


Skapelse

Se kushittisk kasharkushittisme.


Menneskesyn

Det kushittiske folket, og i mindre grad det kashariske og rhubilske, er menneskehetens rettmessige herskerklasse. Alle andre mennesker er moralsk underlagt herskerklassens vilje.


Organisasjon

Raschistene anerkjenner ikke det kushittiske presteskapet som sådan, men ser at et samfunn må organiseres, og at den kushittiske modellen er så bra som det blir i denne forskrudde verden. Det finnes ikke egne raschistiske prester - en sann raschist forstår sin plass i samfunnet. Mange raschister er høyt oppe i den kushittiske maktstrukturen, faktisk, og forsøker å påvirke teokratiets ledelse til voldelige handlinger overfor andre land.


Utbredelse

De fleste raschister er innbyggere i Kush, der de utgjør omtrent seks prosent av befolkningen. I tillegg har raschismen fått fotfeste i Rhubilia, hvor nesten en tiendedel av befolkningen nå tilhører denne retningen.